MIỄN TRỪ 

Tuỳ thuộc vào tính chất, bối cảnh giao dịch, mục đích sử dụng khác nhau và sự thay đổi các quy định của Pháp Luật và ngoại trừ đối với phần, nội dung có chú thích cụ thể, chúng tôi không có bất kỳ tuyên bố, bảo đảm nào được nêu ra trong Website về sự phù hợp, tương thích giữa bối cảnh giao dịch, công việc thực tế và Tài Liệu, Hợp Đồng Mẫu mà bạn đã mua từ Website để sử dụng phục vụ cho bối cảnh, công việc cụ thể đó.

Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào về sự phù hợp của Tài Liệu, Hợp Đồng Mẫu mà Bạn đang sử dụng cho giao dịch và công việc của Bạn, Bạn nên tìm đến một chuyên gia pháp lý hoặc luật sư chuyên ngành để được tư vấn, giải thích cụ thể.

(*) Xem thêm Điều Khoản và Điều Kiện

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow
0359434610