ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG

Giới Thiệu Dịch Vụ Kiểm Tra Hợp Đồng

Contracts-vn cung cấp ba cấp độ kiểm tra hợp đồng tùy vào nhu cầu. Công việc của các gói được chúng tôi thực hiện giống nhau, ngoại trừ sự khác biệt đến từ quy mô tài liệu cần kiểm tra, phạm vi giải đáp, tư vấn công việc, mức độ chi tiết của từng đề nghị chỉnh sửa (VD phạm vi tư vấn, thực hiện của gói A chỉ bao gồm đề xuất nội dung cần sửa đổi. Nó khác phạm vi tư vấn của gói C, ngoài đề xuất sửa đổi còn có thêm dự thảo của chúng tôi về nội dung sửa đổi cụ thể đối với các điều khoản liên quan).

Cung Cấp Thông Tin

Quý khách cung cấp yêu cầu kiểm tra hợp đồng theo Form tích hợp trong Website bao gồm đính kèm hợp đồng cụ thể mà quý khách cần kiểm tra hoặc cung cấp thông tin qua Email: service@contracts-vn.com  

Bên cạnh hợp đồng đính kèm, quý khách nên cung cấp (càng chi tiết càng tốt) các thông tin liên quan tới nhu cầu, mục đích kiểm tra hợp đồng. Điều này giúp bảo đảm mức độ tương thích tốt nhất giữa nhận thức công việc chúng tôi với những gì mà quý khách mong muốn thực hiện.  

Tuân Theo Nội Dung Đề Xuất Sửa Đổi

Đi kèm sản phẩm hợp đồng đã kiểm tra, quý khách sẽ nhận các chú thích sửa đổi nội dung, điều khoản (tùy từng trường hợp), tuy nhiên quý khách có quyền quyết định có hay không tham khảo và sửa đổi phù hợp với các đề xuất của chúng tôi theo cách hiểu của quý khách. Chúng tôi không khuyến khích việc này, tuy nhiên nếu quý khách có lý do chắc chắn về điều quý khách làm, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp thêm cho quý khách về những vấn đề xung quanh ý định của quý khách.

Chi Phí Phát Sinh

Mức phí dịch vụ mà chúng tôi đưa ra cho từng gói dịch vụ đã bao gồm toàn bộ chi phí tư vấn và cung cấp sản phẩm tư vấn nhưng không bao gồm: chi phí đi lại để tư vấn; chi phí lưu trú; dịch thuật, hành chính, bưu chính, viễn thông, liên lạc, các chi phí hỗ trợ khác phục vụ cho công việc của chúng tôi (nếu có phát sinh).

Hướng Dẫn Thanh Toán

(*) Xem thêm hướng dẫn thanh toán

Điều kiện sử dụng Dịch vụ Kiểm Tra Hợp Đồng là một phần của Điều Khoản Điều Kiện Sản Phẩm Dịch Vụ 

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow
0359434610